20160217_112346

Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvedbom radova provodi se sukladno Zakonu o gradnji. Provedba stručnog nadzora sastoji se od niza aktivnosti kojima se osigurava građenje u skladu s građevinskom dozvolom i glavnim projektom. Uz zakonom propisane aktivnosti kroz stručni nadzor vršimo i sve dodatne radnje koje su potrebne za informiranje investitora, optimizaciju troškova gradnje te postizanje pune funkcionalnost objekta:

 • Uvođenje izvoditelja u posao.
 • Prijavu gradilišta u ime investitora.
 • Praćenje ispunjavanja ugovornih obveza izvoditelja radova te obavještavanje Naručitelja o eventualnim kršenjima istog.
 • Praćenje tijeka izvođenja radova s tehničkog i financijskog aspekta s redovitim tjednim pisanim izvještavanjem Naručitelja o stanju izvedenih radova s obzirom na ugovorene količine, cijene, kvalitetu i rokove, kao i o operativnoj problematici s prijedlogom poduzimanja odgovarajućih mjera.
 • Nadzor nad kvalitetom izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, uz kontinuiranu kontrolu svih dokaza kvalitete pribavljenih od strane izvoditelja.
 • Kontrola izvršenja terminskog plana, interveniranje i pribavljanje dokaza u slučaju odstupanja od plana
 • Kontrolu raspolaže li gradilište  radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema terminskom planu.
 • Kontrola izmjera, izračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, režijskih sati radnika i mehanizacije, te potpisivanje građevinske knjige i dnevnika.
 • Organizacija i priprema tehničkog pregleda objekta
 • Organizacija, kontrola i izrada okončanog obračuna i provedba primopredaje radova, uključujući izradu potrebnih zapisnika.
 • Primopredaja objekta Naručitelju.
Lauba

Vođenje projekata

Kvalitetna priprema je osnovni preduvjet za provedbu građevinskog projekta na optimalan način. Uključivanjem građevinskog Voditelja projekta u ranoj fazi projekta omogućava se priprema projektnog zadatka prema stvarnim uvjetima – urbanističkim parametrima, tehničkim ograničenjima, financijskom aspektu i rokovima. Projektnim zadatkom koji je izrađen detaljno prema željama investitora te prema realnim mogućnostima, bitno se skraćuju rokovi za projektiranje i ishođenje dozvola. Također, natječajna dokumentacija za gradnju izrađuje se sukladno projekcijama konačnog troška čime se izbjegavaju višestruke korekcije troškovnika i projektne dokumentacije. Poznavanje tržišta građevinskih izvođača i materijala osigurava uključivanje najkvalitetnijih ponuditelja u natječaje za gradnju. Tijekom gradnje koordiniraju se svi sudionici (projektanti, nadzorni inženjeri i izvođači) kako bi se osigurao puni doprinos projektu svih sudionika te njihovo zajedničko djelovanje. U nastavku je popis aktivnosti koje Voditelj projekta standardno odrađuje:

 • Izrada projektnog zadatka u suradnji s investitorom
 • Provedba aktivnosti vezanih za izradu projektne dokumentacije (provedba natječaja za projektiranje, izrada Ugovora za projektiranje, koordinacija različitih struka u projektnom timu)
 • Koordinacija aktivnosti vezanih za ishođenje dozvola za gradnju
 • Komunikacija s javnopravnim tijelima i komunalnim poduzećima oko izvedbe priključaka
 • Priprema natječajne dokumentacije za gradnju, prikupljanje ponuda , prijedlog izvođača, izrada prijedloga Ugovora za gradnju
 • Vođenje projekta tijekom izgradnje: izrada dinamičkog plana gradnje te njegovo praćenje, vođenje gradilišnih koordinacija, savjetovanje investitora oko eventualnih sporova s pojedinim sudionicima gradnje,
 • Financijsko praćenje tijeka građenja
 • Koordinacija aktivnosti vezanih za otklanjanje nedostataka
 • Organizacija primopredaje objekta
mala-kapela

Izvođenje radova

U suradnji s dugogodišnjim partnerima izvodimo radove adaptacija, rekonstrukcija i uređenja interijera. Nakon obilaska objekta i prema uputama Naručitelja razrađujemo tehnička rješenja (projekti konstrukcije i instalacija), te prema njima razrađujemo troškovnike s preciznom projekcijom konačnog troška radova. Radove pod našim vođenjem izvode izvođači svih struka s bogatim referencama. Surađujemo s najboljim dobavljačima građevinskih materijala i proizvoda, čime se osigurava kvaliteta i dugotrajnost izvedenih radova. Naručiteljima se bitno olakšava provedba njihove investicije, jer sve informacije dobivaju na jednom mjestu i u kratkom roku.

Sensimar Adriatic Beach Resort

Projektiranje

Vlastitim resursima izrađujemo građevinske projekte – statičke izračune, projekte sanacija, izvedbene projekte (planove oplate i armature), troškovnike. U suradnji sa stalnim partnerima izrađujemo projekte svih struka te energetske certifikate.

BIM modeliranje

Izrada BIM modela postojećeg stanja, rekonstrukcije ili model novoprojektiranog stanja.